ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1.ผู้บริหารหน่วยงาน
2.นโยบายของผู้บริหาร
3.โครงสร้างหน่วยงาน
4.อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
6.ยุทธศาสตร์
7.ประมวลจริยธรรมข้าราชการผลเรือน1
8.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
9.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

 

 

ข้อมูลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของ รพ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์

ด้านความโปร่งใส
    EBIT 1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่

     1. รูปเล่มรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
     2. บันทึกเสนอผู้บริหารทราและขออนุญาติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
     3. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
    EBIT 2 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     4. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
     5. บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางฯ
     6. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
     7. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)
     8. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)
     9. มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562
    10. มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
    11. มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน
    12. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่แผนฯ
    13. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ
    14. มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ
    15. มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผน
    16. มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  (งบลงทุน) ทุกไตรมาส
    17. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน
    18. มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
    19. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่รายงาน
    20. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    21. มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
    22. มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า
    23. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่การสั่งการฯ
    24. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    EBIT 3 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

    25. มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงิน 5,000 บาท
    26. มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสูงสุด
    EBIT 4 เผยแพร่ผลการจัดหาพัสดุ(สขร 1)

    27. เผยแพร่สรุปผลการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร. 1 บนเว็บไซต์หน่วยงาน
    28. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่ แบบ สขร 1
    29. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
    EBIT 5 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมเสนอแผน

    30. มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
    31. มีหลักฐานแสดงโครงการตามภารกิจที่หน่วยงานเลือก
    32. มีรายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียถึงปัญหาที่นำไปสู่การจัดทำโครงการ
    33. มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
    34. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
    EBIT 6 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการทำ

    35. มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
    36. แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

           36.1
    37. มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมทำแผน

           37.1
    38. มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
    39. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
    EBIT 7 ผู้มีส่วนได้เสียร่วมดำเนินการในแผน

    40. มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
    41. แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
    42. มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินโครงการ

          42.1
    43. มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

          43.1
    44. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
    EBIT 8 วางระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง WEB

    45. มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

          45.1
    46. มีข้อสั่งการในการวางกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
    47. มีบันทึกขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
    48. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
    49. มีรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค ทุก ๖ เดือน
    50. มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
    51. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์
    EBIT 9 เผยแพร่ข่าวสารเป็นปัจจุบัน

    52. เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูลครบทั้ง 9 ข้อ(23 รายการ)
    53. มีบันทึกเสนอ ผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
    54. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่านทางเว็บไซต์


 ด้านความพร้อมรับผิด
    EBIT 10 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

    55. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการประจำปี 2563
    56. มีบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
    57. เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน
    58. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณชน
    59. มีบันทึกแจ้งและขออนุมัติเผยแพร่
    EBIT 11 เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 61

    60. มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2561
    61. มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่
    EBIT 12 เผยแพร่ผลการกำกับงานตามแผน

    62. มีผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือน
    63. มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่
    64. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์
    EBIT 13 มาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

    65. มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
    66. มีบันทึกเสนอให้ผู้บริการลงนามในมาตรการ
    67. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
    EBIT 14 เผยแพร่ดีเด่น ดีมาก

    68. มีหลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก
    69. มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ
    EBIT 15 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

    70. มีบันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต
    71. มีบันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม
    72. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    73. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และPrint Screen
    EBIT 16 ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน

    74. มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
    75. มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
    76. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
    77. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    78. มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
    79. มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
    80. มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
    81. มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่
    82. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


 ด้านปลอดจากการทุจริต
    EBIT 17 มาตรการป้องกันรับสินบน

    83. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

           83.1
    84. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
    85. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
    86. มีการเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์
    87. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
    88. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน
    89. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
    90. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
    91. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

    92. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
    93. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
    94. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
    95. มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์
    96. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
    97. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน
    98. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
    99. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เบิกจ่ายยา)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
   100. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
   101. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
   102. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
   103. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
   104. มีการเผยแพร่มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ทางเว็บไซต์
   105. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
   106. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน
   107. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
   108. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
   109. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
   110. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
   111. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
   112. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
   113. มีการเผยแพร่มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ทางเว็บไซต์
   114. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
   115. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน
   116. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
   117. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
   118. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
   119. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
   120. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
   121. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
   122. มีการเผยแพร่มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ทางเว็บไซต์
   123. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
   124. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน
   125. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
   126. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
   127. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์


 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
    EBIT 18 เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

   128. มีโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์
   129. มีบันทึกขออนุมัติโครงการ
   130. มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ
   131. ภาพตามข้อ 115 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด
   132. มีบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
   133. มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ
   134. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    EBIT 19 มีเจ้าหน้าที่รวมกลุ่ม

   135. มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
   136. มีรายการสมาชิกของกลุ่ม
   137. มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
   138. มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม
   139. มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส
   140. มีหลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์
   141. มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของกลุ่ม
   142. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    EBIT 20 วิเคราะห์ความเสี่ยงทับซ้อน

   143. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
   144. มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น
   145. มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
   146. มีบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์
   147. มีบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่
   148. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    EBIT 21 มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง

   149. มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   150. มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง
   151. มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน
   152. มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบแนวทาง
   153. มีบันทึกขอเผยแพร่กรอบแนวทางบนเว็บไซต์
   154. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
   155 .มีบันทึกขอเผยแพร่ ผลการกำกับติดตาม
   156 .มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    EBIT 22 เสวนาประโยชน์ทับซ้อน

   157. มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
   158. มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   159. มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม)
   160. มีภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้
   161. มีบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้
   162. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    EBIT 23 มีแผนป้องกันการทุจริต

   163. มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
   164. มีแผนครบองค์ประกอบ
   165. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน
   166. มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์
   167 .มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน
    EBIT 24 มีการกำกับแผนป้องกันทุจริต

   168. มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4
   169. มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม
   170. มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
   171. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์


 ด้านคุณธรรมของหน่วยงาน
    EBIT 25 กลไกควบคุมการปฏิบัติตามคู่มือ

   172. มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   173. มีบันทึกการเสนอผู้บริหารให้ลงนามในกรอบการปฏิบัติงาน
   174. มีการประชุมชี้แจงกรอบ
   175. มีหลักฐานการแจ้งเวียนกรอบ
   176. มีรายงานผลการดำเนินการตามกรอบ
   177. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    EBIT 26 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก

   178. มีกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน
   179. มีการเผยแพร่กระบวนการให้ความสะดวกทางเว็บไซต์
   180. มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่
   181. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์