1.ด้านความโปรงใส


2.ด้านความพร้อมรับผิด.


3.ด้านปลอดจาการทุจริต


4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร


5.ด้านคุณธรรมในองค์กร