อบรม/ประชุมภายใน

 

22 เมษายน 2562      13.30 น.    ประชุม CFO ณ ห้องประชุมรัตนาวดี
23 เมษษยน 2562     13.30 น.    ประชุมร่มกับมูลนิธิเมืองแก้ว เพื่อการพัฒนา รพ.รัตนบุรี ณ ห้องประชุมรัตนาวดี
24 เมษายน 2562      13.30 น.    ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมรัตนาวดี