โทรศัพท์:044 599142-4  โทรสาร: 044 599281

 

หมายเลข หนวยงานภายใน หมายเลข หนวยงานภายใน
1001 ห้องผู้อำนวนการ 4004 ซ่อมบำรุง
1004 การเงิน 4005 คลังยา
1005 ธุรการ 4007 ห้องจ่ายยาคลินิกพิเศษ
1006 หัวหน้ากลุ่มการ 4009 NCD
1007 ประชาสัมพันธ์ 4010 กายภาพบำบัด
1008 รปภ. 4011 ซักฟอก
2017 ห้องคอมฯ 7003 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2019 กลุ่มงานบริหารกลยุทธ์ 7004 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2020 ยานยนต์ 7007 ห้องหัวหน้า OPD
2021 แพทย์แผนไทย 7008 ห้องบัตร
3000 ตึกผู้ป่วยในชาย 7010 ศูนย์ Admit-Refer
3007 ตึกผู้ป่วยในหญิง 7011 ห้อง X-ray
3015 ตึกสูติกรรม 7024 ห้องจ่ายยา OPD
3023 ตึกผู้ป่วยในเด็ก 7025 ห้องจ่ายยา OPD
2000 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 7027 ห้องผ่าตัด
4001 IC/ซัพพลาย 7028 ห้องผ่าตัด
4002 ห้องประชุมเมืองแก้ว 7029 ICU
4003 โรงครัว 7030 ทันตกรรม